Tarieven

TARIEVEN en VERGOEDING

KOSTEN VAN BEHANDELING: VERZEKERDE EN ONVERZEKERDE ZORG

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moeten de psychische problemen voldoen aan de criteria voor een psychische stoornis. Tevens is verwijzing door uw huisarts een vereiste. Als aan deze voorwaarden is voldaan valt de door mij geleverde zorg onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg. Vanuit het Basispakket van de ziektekostenverzekering worden vier prestaties Basis GGZ vergoed: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Op grond van de gestelde diagnose wordt bepaald welke prestatie van toepassing is.

De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische klachten ontstaan) niet langer vergoed. Mogelijk kunnen deze kosten worden vergoed vanuit een Aanvullende Verzekering. Voor zowel verzekerde als onverzekerde zorg heeft de overheid tarieven vastgesteld, zie de Prijslijst.

CONTRACTEN MET VERZEKERAARS

Ik heb  contracten met een aantal grote verzekeraars:  Achmea, VRZ, De Friesland en DSW. 
Sinds een jaar heb ik de contracten met de CZ-groep (CZ, Delta Lloyd en Ohra), Menzis en VGZ niet verlengd. Ook met de nieuw gevormde Caresq-groep (Promovendum, National Academic, Besured) heb ik geen contract.

Als er een contract is met uw verzekeraar zal de declaratie van de behandelkosten (voor verzekerde zorg) rechtstreeks bij uw verzekeraar worden ingediend. U dient rekening te houden met het (wettelijk verplichte) eigen risico. Ik zal u bij inschrijving bij mijn praktijk om uw verzekeringspasje vragen, wilt u dit bij het eerste consult s.v.p. meebrengen.

Als er geen contract is met uw verzekeraar ontvangt u na afsluiting van de behandeling een factuur die u volgens de betalingsvoorwaarden dient te voldoen. U kunt vervolgens de nota indienen bij uw verzekeraar. Ook hier moet u rekening houden met het (wettelijk verplichte) eigen risico. Afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) en uw verzekeraar wordt 60 à 80% (natura) tot 100% (restitutie) vergoed. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden, of informeer bij uw verzekeraar.

ONVERZEKERDE ZORG

Als er geen verwijzing is door uw huisarts, de klachten niet ernstig genoeg zijn om te voldoen aan een stoornis, of de problemen betreffen relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen, dan vindt er geen vergoeding plaats vanuit het basispakket en komen de kosten voor eigen rekening. Aan het eind van de maand ontvangt u een factuur voor de sessies van die maand, u dient deze nota volgens mijn betalingsvoorwaarden binnen 15 dagen te voldoen. Voor tarieven verwijs ik  naar de Prijslijst.

PRIJSLIJST EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG / GENERALISTISCHE BASIS GGZ

ingaande 1 januari 2019

Als de kosten door uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed, zal eerst uw (verplichte) eigen risico in rekening worden gebracht.

Prestatie Basis GGZ Kort 507,62
Prestatie Basis GGZ Middel 864,92
Prestatie Basis GGZ Intensief 1.356,25
Prestatie Basis GGZ Chro    1.251,70
Transitieprestatie 207,19
Individueel consult 105,25
Individueel kort consult 52,60
Telefonisch consu 26,30
Consult relatietherapie per partner * 52,60
Dubbel consult relatietherapie * 105,25
Niet nagekomen afspraak * 52,60

* niet declarabel bij de verzekeraar

 

BETALINGSREGELS
Aan u verstrekte nota’s dienen te worden voldaan binnen 15 dagen na uitschrijven van de declaratie. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan wordt een herinnering verstuurd. Bij de tweede (= laatste) herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht.

Op mijn nota’s zijn van toepassing de NIP-Algemene Betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 117/2000. Een afschrift van deze voorwaarden wordt u op aanvraag ter beschikking gesteld.

ANNULERINGSREGELS
Voor een therapiegesprek wordt 45 minuten uitgetrokken. Deze tijd wordt voor u gereserveerd. Mocht u te laat komen dan staat u dus minder tijd ter beschikking. Als u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden; aan tijdige annulering zijn geen kosten verbonden. Bij absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur tevoren wordt u de helft van het tarief in rekening gebracht, ongeacht de reden van verhindering. Kosten voor een niet-nagekomen afspraak kunnen niet worden gedeclareerd bij de verzekeraar.